Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
47/2014 2014-12-31 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
46/2014 2014-12-31 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
45/2014 2014-12-29 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
44/2014 2014-12-24 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
43/2014 2014-12-24 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
42/2014 2014-12-24 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
41/2014 2014-12-19 Decyzja Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice
40/2014 2014-12-02 Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK S.A.
39/2014 2014-11-07 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
38/2014 2014-11-05 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II za 2008 rok
37/2014 2014-10-31 Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
36/2014 2014-10-22 Zawarcie umów z PAK-Volt S.A., które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
35/2014 2014-10-16 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej KWE Sp. z o.o.
34/2014 2014-10-08 Wyrok w sprawie odkrywki Tomisławice
33/2014 2014-09-01 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Ochrona Osób i Mienia „Asekuracja” Sp. z o.o.
32/2014 2014-08-28 Korekta półrocznego raportu okresowego za I półrocze 2014 roku
31/2014 2014-08-21 Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
30/2014 2014-07-08 Decyzja Ministra Środowiska o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji dotyczącej odkrywki Tomisławice
29/2014 2014-07-08 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej
28/2014 2014-07-02 Wybór biegłego rewidenta
27/2014 2014-06-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
26/2014 2014-06-25 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
25/2014 2014-06-25 Informacja o wypłacie dywidendy przez ZE PAK S.A.
24/2014 2014-06-20 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziały zysku za rok 2013
23/2014 2014-06-12 Zawarcie umów z PAK-Volt S.A., które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
22/2014 2014-06-05 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
21/2014 2014-06-04 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
20/2014 2014-06-04 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19/2014 2014-06-01 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o.
18/2014 2014-06-01 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PAK Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
17/2014 2014-05-28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
16/2014 2014-05-23 Wyrok dotyczący postępowania sądowego w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II za 2008 rok
15/2014 2014-05-20 Spełnienie warunków zawieszających związanych z umową kredytową
14/2014 2014-05-14 Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok
13/2014 2014-04-30 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
12/2014 2014-04-18 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej
11/2014 2014-04-10 Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
10/2014 2014-03-25 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
9/2014 2014-03-18 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto ZE PAK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
8/2014 2014-03-13 Zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie hipotek, zastawów i innych ograniczonych praw rzeczowych
7/2014 2014-03-12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej odkrywki Tomisławice
6/2014 2014-02-12 Informacja o zamiarze utworzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ZE PAK za 2013 rok rezerwy dotyczącej uprawnień do emisji CO2
5/2014 2014-01-30 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych
4/2014 2014-01-29 Decyzja Ministra Środowiska o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji dotyczącej odkrywki Tomisławice
3/2014 2014-01-23 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 23 stycznia 2014 roku
2/2014 2014-01-23 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 23 stycznia 2014 r.
1/2014 2014-01-17 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych