Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 4/2014

Decyzja Ministra Środowiska o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji dotyczącej odkrywki Tomisławice

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013, informującego o wszczęciu postępowania w sprawie koncesji Ministra Środowiska dotyczącej odkrywki Tomisławice, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2014 roku Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Ministra Środowiska decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2008 r. nr 2/2008 udzielonej na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin za złoża Tomisławice.

 

W uzasadnieniu wydanej decyzji Minister Środowiska stwierdził, że argumenty podniesione przez skarżących we wniosku o stwierdzenie nieważności nie mogą skutkować stwierdzeniem nieważności koncesji nr 2/2008. Minister Środowiska podniósł, że organowi koncesyjnemu nie można zarzucić naruszenia przepisów prawa materialnego ani procesowego, które mogłyby uzasadniać odmienne rozstrzygnięcie sprawy. W uzasadnieniu zaznaczono, że w sprawie nie zachodzą również inne przesłanki stwierdzenia nieważności. 

   

Stronie niezadowolonej z przedmiotowej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do Ministra Środowiska o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

 

 

powrót