Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
36/2016 2016-11-25 Nabycie znacznego pakietu akcji
35/2016 2016-10-27 Nabycie znacznego pakietu akcji
34/2016 2016-10-26 Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA
33/2016 2016-10-26 Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK SA
32/2016 2016-09-28 Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin
31/2016 2016-07-11 Odpowiedzi ZE PAK S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2016 roku
30/2016 2016-06-30 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
29/2016 2016-06-30 Wypowiedzenie wieloletniej umowy sprzedaży ciepła
28/2016 2016-06-28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku
27/2016 2016-06-28 Powołanie członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
26/2016 2016-06-28 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku
25/2016/K 2016-06-18 Korekta raportu bieżącego nr 25/2016: Zmiany w Zarządzie ZE PAK S.A.
25/2016 2016-06-17 Zmiany w Zarządzie ZE PAK S.A.
24/2016 2016-06-13 Spełnienie warunku zawieszającego umowy znaczącej
23/2016 2016-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
22/2016 2016-06-01 Wybór biegłego rewidenta
21/2016 2016-05-31 Zgoda konsorcjum bankowego na wniosek ZE PAK S.A.
20/2016 2016-05-30 Informacja o zbyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19/2016 2016-05-24 Informacja o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18/2016 2016-05-24 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
17/2016 2016-05-24 Informacja o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16/2016 2016-05-10 Zwolnienie niewykorzystanej kwoty kredytu na modernizacje bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów
15/2016 2016-04-26 Zawarcie umowy znaczącej
14/2016 2016-04-12 Zawarcie umów ze spółką Alpiq Energy SE, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
13/2016 2016-04-08 Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK S.A.
12/2016 2016-03-21 Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok ostatecznych wielkości odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych
11/2016 2016-03-17 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
10/2016 2016-03-17 Informacja o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
9/2016 2016-03-17 Informacja o zbyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
8/2016 2016-03-17 Informacja o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
7/2016 2016-03-16 Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej TAURON, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
6/2016 2016-03-09 Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów oraz wpływie innych zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe 2015 roku
5/2016 2016-03-01 Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
4/2016 2016-02-29 Rozmowy z bankami finansującymi modernizację bloków 1-4 zgodnie z harmonogramem
3/2016 2016-02-24 Odmówienie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej dotyczącej wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II za 2008 rok
2/2016 2016-02-11 Powołanie Prezesa Zarządu ZE PAK S.A.
1/2016 2016-01-07 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016