Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 47/2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku otrzymał od Argumenol Investment Company Limited, spółki założonej zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Argumenol”) zawiadomienie o zmianie udziału Argumenol w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1382), działając w imieniu spółki Argumenol Investment Company Limited, spółki założonej zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Nikozji na Cyprze, adres: Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286549 („Argumenol”), informuję niniejszym, że:

 

•             na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2014 r. Argumenol nabył od spółki Embud Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przejazd 12, 02-654 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165473 („Embud”), 25.411.774 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 30 grudnia 2014 r.

 

W wyniku powyższej transakcji Argumenol posiada obecnie 25.411.774 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowi 50,000001% (słownie: pięćdziesiąt i 1/1000000 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 25.411.774 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,000001% (słownie: pięćdziesiąt i 1/1000000 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. nabyciem akcji Argumenol nie posiadał akcji Spółki.

 

Argumenol nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

 

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Argumenol posiadające akcje Spółki, jak również Argumenol nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

powrót