Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 45/2014

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żak, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie o zawarciu przez osoby blisko z nim związane transakcji dotyczących akcji Spółki o następującej treści:

 

„W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”), działając zgodnie z art. 160 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., Nr 94; „Ustawa o Obrocie”), niniejszym zawiadamiam o zawarciu przez spółki: (1) Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Embud”), (2) Polsat Media B.V. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Polsat Media”) oraz (3) Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Anokymma”), będące osobami blisko ze mną związanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o Obrocie, transakcji dotyczących akcji Spółki. 

 

W dniach 22 i 23 grudnia 2014 r. Embud oraz Polsat Media zawarły poza rynkiem regulowanym transakcje sprzedaży dotyczące akcji Spółki w wyniku, których Embud nabył od Polsat Media łącznie 20.195.076 akcji Spółki stanowiących 39,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20.195.076 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 39.73% ogólnej liczby głosów w Spółce („Transakcja 1”). 

 

Przeniesienie akcji Spółki pomiędzy Embud a Polsat Media na podstawie Transakcji 1 nastąpiło z zastosowaniem ceny za jedną akcję Spółki wynoszącej 28,96 PLN.  

 

W dniu 23.12.2014 r. Embud oraz Anokymma zawarły poza rynkiem regulowanym transakcję sprzedaży dotyczącą akcji Spółki w wyniku, której Embud nabył od Anokymma łącznie 3.483.208 akcji Spółki stanowiących 6,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.483.208 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,85% ogólnej liczby głosów w Spółce („Transakcja 2”). 

 

Przeniesienie akcji Spółki pomiędzy Embud a Anokymma na podstawie Transakcji 2 nastąpiło z zastosowaniem ceny za jedną akcję Spółki wynoszącej 28,96 PLN. 

 

W wyniku zawarcia Transakcji 1 i Transakcji 2 nie uległ zmianie posiadany przeze mnie pośrednio udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmieniły się natomiast informacje o osobach blisko ze mną związanych w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o Obrocie, które bezpośrednio posiadają akcje Spółki. 

 

Przed zawarciem Transakcji 1 i Transakcji 2 posiadałem pośrednio łącznie 26.200.867 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.200.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składały się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadane przez Elektrim S.A, (b) 2.326.023 akcji zwykłych Spółki stanowiących 4,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.326.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,58% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud, (c) 3.483.208 akcji zwykłych Spółki stanowiących 6,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.483.208 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,85% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Anokymma, oraz (d) 20.195.076 akcji zwykłych Spółki stanowiących 39,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20.195.076 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 39,73% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Polsat Media. 

 

Aktualnie, po zawarciu Transakcji 1 i Transakcji 2, posiadam pośrednio taką samą liczbę akcji Spółki, tj. 26.200.867 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.200.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym na tę liczbę akcji Spółki składają się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadane przez Elektrim S.A, oraz (b) 26.004.307 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.004.307 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,16% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud. 

 

Poza wymienionymi powyżej podmiotami, nie istnieją inne podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie przez Spółkę danych osobowych w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 160 ust. 4 Ustawy o Obrocie.”. 

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:     

Piotr Jarosz - Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak - Prokurent

powrót