Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2014

Informacja o zamiarze utworzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ZE PAK za 2013 rok rezerwy dotyczącej uprawnień do emisji CO2

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zamiarze utworzenia rezerwy dotyczącej uprawnień do emisji CO2 oraz jej szacunkowym wpływie na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK za rok 2013.

 

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z biegłym rewidentem, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, Zarząd Spółki zdecydował się prezentować zdarzenia gospodarcze związane z koniecznym zakupem brakujących uprawnień do emisji CO2 tworząc w bilansie odpowiednią rezerwę. Rezerwa tworzona jest w ciężar podstawowej działalności operacyjnej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością wyemitowanej w procesie produkcji energii konwencjonalnej ilości CO2 a wartością posiadanych przez Grupę na dzień bilansowy nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2, zgromadzonych na rachunkach Grupy w rejestrze Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pozwolenia do emisji CO2 będące przedmiotem rezerwy Grupa zakupiła i zamierza przedstawić do umorzenia. Jednocześnie Grupa, będąc uprawnioną do uzyskiwania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 na podstawie Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego („uprawnienia derogacyjne”), złożyła wniosek o przyznanie uprawnień derogacyjnych w wysokości odpowiadającej stopniowi nakładów poniesionych na inwestycje zgłoszone do Krajowego Programu Inwestycyjnego. Jednak z przyczyn niezależnych od Spółki do dnia 31 grudnia 2013 roku nie dokonano ich przydziału.

 

W ocenie Zarządu Spółki utworzenie rezerwy będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK za 2013 rok, tj. nastąpi obniżenie wyniku brutto o około 150,6 mln zł, a wyniku netto o około 121,5 mln zł.

 

Spółka zastrzega, że sprawozdanie Grupy ZE PAK jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót