Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
34/2015 2015-12-15 Zawarcie umów z PAK-Volt S.A., które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
33/2015 2015-12-08 Dokonanie z Kredytodawcami ustaleń dotyczących umowy kredytu na modernizacje bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów
32/2015 2015-11-19 Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące postępowań w sprawie zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego
31/2015 2015-11-17 Rezygnacja Prezesa Zarządu
30/2015 2015-11-16 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
29/2015 2015-11-05 Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
28/2015 2015-10-30 Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK S.A.
27/2015 2015-10-03 Informacje na temat osób powołanych w skład Zarządu ZE PAK S.A.
26/2015 2015-10-02 Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.
25/2015 2015-09-23 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
24/2015 2015-09-22 Informacja o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
23/2015 2015-09-22 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
22/2015 2015-09-22 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
21/2015 2015-08-21 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
20/2015 2015-08-20 Zawarcie umów z PAK-Volt S.A., które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
19/2015 2015-08-20 Informacja o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18/2015 2015-08-18 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
17/2015 2015-08-18 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16/2015 2015-08-17 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/2015 2015-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku
14/2015 2015-06-29 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku
13/2015 2015-06-29 Informacja o wypłacie dywidendy przez ZE PAK S.A.
12/2015 2015-06-05 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
11/2015 2015-06-05 Informacja o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
10/2015 2015-06-05 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
9/2015 2015-06-05 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
8/2015 2015-06-05 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
7/2015 2015-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
6/2015 2015-05-06 Wybór biegłego rewidenta
5/2015 2015-05-06 Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok
4/2015 2015-03-20 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto ZE PAK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
2/2015/K 2015-02-24 Korekta raportu bieżącego nr 2/2015: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
3/2015 2015-01-28 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych
2/2015 2015-01-14 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
1/2015 2015-01-07 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych