Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 roku otrzymał od „Embud” Sp. z o.o. („Embud”) zawiadomienie o zmianie udziału Embud w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,przekazane Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.
z 2009r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu „Embud” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przejazd 12, 02-654 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165473 („Embud”), informuję niniejszym, że w dniu
31 maja 2014 r. Embud przeniósł na Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr łącznie 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela Serii A spółki ZE PAK,
z czego:

  • 3.320.940 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji
    w wykonaniu umowy z dnia 29 maja 2014 r. dotyczącej spłaty przez Embud długu w drodze przeniesienia akcji ZE PAK (w trybie art. 453 kodeksu cywilnego), oraz
  • 162.268 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji ZE PAK
    na podstawie transakcji sprzedaży.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Embud posiadał 5.809.231 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji Spółki, co stanowiło 11,43% (słownie: jedenaście i 43/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniały do 5.809.231 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,43% (słownie: jedenaście i 43/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Po dokonaniu ww. transakcji „Embud” Sp. z o.o. aktualnie posiada 2.326.023 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia trzy) akcji Spółki, co stanowi 4,58% (cztery i 58/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Akcje uprawniają do 2.326.023 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,58% (cztery i 58/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Embud posiadające akcje Spółki, jak również Embud nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu
z Akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót