Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 39/2014

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie zbycia akcji Spółki oraz zmiany udziału ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce w dniu 6 listopada 2014 roku przez Fundusz na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat - Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki

powrót