Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2014

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziały zysku za rok 2013

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło zgłoszenie na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki  tj. od spółki „ING Otwarty Fundusz Emerytalny” („Akcjonariusz”) zawierające projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 jest przewidziane w punkcie 8 c) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku. Informacje na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego porządku obrad oraz projektów uchwał zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 28 maja 2014 roku.

 

Zaproponowany projekt uchwały przewiduje rozdysponowanie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 231.856.798,62 PLN w następujący sposób:

  1. Kwotę w wysokości 69.120.023,92 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 1,36 PLN na jedną akcję;
  2. Kwotę w wysokości 162.736.774,7 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z uzasadnieniem załączonym do zaproponowanej uchwały Akcjonariusz twierdzi, że wypłata dywidendy na poziomie przewidzianym w zaproponowanej uchwale (29,81% zysku za rok 2013) jest zgodna z zapowiedziami Zarządu Spółki co do polityki dywidendowej zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki. Jednocześnie bieżąca sytuacja Spółki oraz stopień realizacji projektów inwestycyjnych pozwala na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,36 PLN na akcję. Zdaniem Akcjonariusza proponowany projekt uchwały nie ogranicza możliwości organicznego rozwoju Spółki i umacnia rynkowe postrzeganie Spółki jako dywidendowej.

 

Zgłoszony przez Akcjonariusza w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sposób podziału zysku za rok obrotowy 2013 jest odmienny od rekomendacji Zarządu Spółki potwierdzonej pozytywną opinią Rady Nadzorczej. Rekomendacja Zarządu przewiduje przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2013 w całości na zasilenie kapitału zapasowego. Uzasadnienie rekomendacji Zarządu zostało przedstawione w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zgłoszony przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

Załączniki

powrót