Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 38/2014

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II za 2008 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 oraz informacji zawartych w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2014 roku, dotyczących postępowania sądowego w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) (dalej EPII) za rok 2008, informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyniku ponownego rozpoznania sprawy wydał wyrok oddalający apelację EPII od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 grudnia 2010 roku.

 

Zgodnie z wcześniejszymi rozstrzygnięciami w tej sprawie, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 1 grudnia 2010 roku oddalił odwołanie EPII od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki S.A. (dalej Prezes URE) z dnia 31 lipca 2009 roku, na podstawie której EPII została zobowiązana zwrócić administratorowi systemu rekompensat, tj. Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę 52,5 mln zł, tytułem korekty kosztów osieroconych za rok 2008.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku oznacza, że EPII zobowiązana jest do wykonania decyzji Prezesa URE z dnia 31 lipca 2009 roku, tj. do zapłaty na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwoty 52,5 mln zł.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego skutkuje także obowiązkiem zwrotu przez EPII do Zarządcy Rozliczeń S.A. otrzymanej wcześniej kwoty 29,1 mln zł, jaka została zasądzona na rzecz EPII pierwszym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012 roku, który został uchylony przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 22 maja 2014 roku. O wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2014.

 

Z kwoty 29,1 mln zł, o której mowa powyżej, EPII w dniu 28 października 2014 roku zwróciła na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę 5,3 mln zł, która wynikała z modyfikacji przez EPII wniosku w zakresie wysokości należnej spółce korekty rocznej kosztów osieroconych za 2008 rok i zmniejszeniem żądanej kwoty z 29,1 mln zł na kwotę 23,7 mln zł. O zmniejszeniu przez EPII żądanej kwoty korekty informowaliśmy w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2014 roku.

 

Obecnie zatem, w następstwie wydania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku
z dnia 4 listopada 2014 roku, EPII zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwoty w łącznej wysokości 76,3 mln zł.

 

Na podstawie ustaleń dokonanych z Zarządcą Rozliczeń S.A. zobowiązanie EPII do zapłaty na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwoty 76,3 mln zł zostało podzielone na części, których płatność została rozłożona na lata od 2015 do 2017. Suma płatności w poszczególnych latach wynosi: (1) w roku 2015 - 5 mln zł, (2) w roku 2016 - 5 mln zł, (3) w roku 2017 - 66,3 mln zł.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 4 listopada 2014 roku jest prawomocny. EPII rozpozna podstawy do złożenia skargi kasacyjnej od przedmiotowego wyroku po otrzymaniu i zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

 

W związku z wydanym wyrokiem Zarząd EPII zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wysokość przychodów dotyczących rekompensat z tytułu kosztów osieroconych w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

 

W ocenie Zarządu Spółki utworzenie odpisu aktualizującego przez EPII będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ZEPAK w III kwartale 2014 roku, tj. wynik brutto obniży się o około 76,3 mln zł, a wynik netto o około 61,8 mln zł.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej EPII otrzymuje, w postaci rocznych zaliczek i ich korekt (dodatnich i ujemnych), środki na pokrycie kosztów osieroconych w kwocie nie przekraczającej łącznie 1.377,9 mln zł (wartość na 1 stycznia 2007 roku). Korekta za rok 2008, wynikająca z ostatniego rozstrzygnięcia sądowego pomniejsza saldo dotychczas wykorzystanych/otrzymanych przez EPII środków na pokrycie kosztów osieroconych. Oznacza to, że EPII może powtórnie wykorzystać tę kwotę w ramach kolejnych, dodatnich korekt rocznych, bądź też w korekcie końcowej w 2026 roku, która to korekta weryfikuje poprawność wszystkich wcześniejszych rozliczeń i kalkulacji.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót