Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2014

Decyzja Ministra Środowiska o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji dotyczącej odkrywki Tomisławice

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2013, 4/2014 oraz 7/2014, informujących o postępowaniu w sprawie koncesji Ministra Środowiska dotyczącej odkrywki Tomisławice, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 r. Spółka powzięła wiadomość o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2008 r. nr 2/2008 udzielonej na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin za złoża Tomisławice.

 

W uzasadnieniu wydanej decyzji Minister Środowiska stwierdził, że argumenty podniesione we wniosku o stwierdzenie nieważności nie mogą skutkować stwierdzeniem nieważności koncesji nr 2/2008. Minister Środowiska podniósł, że organowi koncesyjnemu nie można zarzucić naruszenia przepisów prawa materialnego ani procesowego, które mogłyby uzasadniać odmienne rozstrzygnięcie sprawy. W uzasadnieniu zaznaczono, że w sprawie nie zachodzą również inne przesłanki stwierdzenia nieważności.

 

Niniejsza decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji złożyć za pośrednictwem Ministra Środowiska skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót