Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 43/2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 roku otrzymał od Polsat Media B. V. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Polsat Media”) zawiadomienie o zmianie udziału Polsat Media w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu Polsat Media B. V. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, wpisanej do rejestru handlowego Izby Handlowo-Przemysłowej dla miasta Amsterdam pod numerem 24307752 ("Polsat Media"), informuję niniejszym, że na podstawie:

 

a) umowy z dnia 19 grudnia 2014 r. Polsat Media zbyła na rzecz Embud Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165473 („Embud”) 20.194.290 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela Serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 22 grudnia 2014 r.

 

b) Na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2014 r. Polsat Media zbyła na rzecz Embud 786 (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 23 grudnia 2014 r.

 

W wyniku powyższych transakcji Polsat Media nie jest obecnie właścicielem akcji Spółki.

 

Przed ww. zbyciem akcji Polsat Media posiadał 20.195.076 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcje Spółki, co stanowiło 39,73% (słownie: trzydzieści dziewięć i 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20.195.076 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 39,73% (słownie: trzydzieści dziewięć i 73/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Polsat Media posiadające akcje Spółki, jak również Polsat Media nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

powrót