Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 46/2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku otrzymał od „Embud” Sp. z o.o. („Embud”) zawiadomienie o zmianie udziału Embud w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1382), działając w imieniu Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165473  („Embud”), informuję niniejszym, że:

 

•             na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2014 r. Embud zbył do Argumenol Investment Company Limited, spółki założonej zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Nikozji na Cyprze, adres: Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286549 („Argumenol”), 25.411.774 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 30 grudnia 2014 r.

 

W wyniku powyższej transakcji Embud posiada obecnie 592.533 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy) akcje Spółki, co stanowi 1,17 % (słownie: jeden i 17/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 592.533 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,17 % (słownie: jeden i 17/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. zbyciem akcji Embud posiadał 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) akcji Spółki co stanowiło 51,17% (pięćdziesiąt jeden i 17/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 51,17% (pięćdziesiąt jeden i 17/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Embud posiadające akcje Spółki, jak również Embud nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:     

Piotr Jarosz - Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak - Prokurent

powrót