Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 35/2014

Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej KWE Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pośrednio zależnej od Emitenta, KWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367061 („Spółka”) podjęło w dniu 15 października 2014 roku uchwałę nr 1/2014 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 15 października 2014 roku.

 

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 2/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na likwidatora Spółki został wyznaczony Pan Marcin Wicherkiewicz.

 

KWE Sp. z o.o. utworzona została z udziałem PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w okresie poprzedzającym nabycie akcji kopalni przez Emitenta. Celem powołania Spółki była realizacja projektu joint venture polegającego na budowie farmy wiatrowej z wykorzystaniem m.in. terenów pogórniczych przeznaczonych do rekultywacji. W raporcie rocznym za 2013 rok Emitent informował o zamiarze wycofania się z projektu uzasadniając ten krok zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi, dotyczącymi w szczególności zasad wsparcia dla energetyki odnawialnej, które w ocenie Emitenta przekładają się na zmniejszenie efektywności ekonomicznej projektów farm wiatrowych.

 

W efekcie powyższego PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu budowy farm wiatrowych zainicjowanego w spółce KWE Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat - Prezes Zarządu

Piotr Jarosz - Wiceprezes Zarządu

powrót