Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2014

Informacja o wypłacie dywidendy przez ZE PAK S.A.  

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 231.856.798,62 PLN w następujący sposób:

-kwotę 34.560.011,96 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wynosi 0,68 PLN;

-kwotę 197.296.786,66 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 50.823.547.

 

Dzień dywidendy ustalono na 6 sierpnia 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót