Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
35/2013 2013-12-27 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
34/2013 2013-12-12 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
33/2013 2013-11-08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 7 listopada 2013 r.
32/2013 2013-11-08 Powołanie członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
31/2013 2013-11-08 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 7 listopada 2013 r.
30/2013 2013-10-25 Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
29/2013 2013-10-16 Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej TAURON, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
28/2013 2013-10-10 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
27/2013 2013-10-01 Oświadczenie członka rady nadzorczej
26/2013 2013-09-27 Tekst jednolity Statutu Spółki
25/2013 2013-09-11 Zawarcie umów z Elektrim-Volt S.A., które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
24/2013 2013-08-01 Zawarcie umów z podmiotami z Grupy Kapitałowej Energa, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
23/2013 2013-08-01 Zawarcie umowy znaczącej
22/2013 2013-07-16 Wszczęcie postępowania w sprawie koncesji Ministra Środowiska dotyczącej odkrywki Tomisławice
21/2013 2013-06-27 Powołanie Zarządu ZE PAK S.A. nowej kadencji
20/2013 2013-06-26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku
19/2013 2013-06-26 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku
18/2013 2013-05-29 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
17/2013 2013-05-08 Ocena przez Radę Nadzorczą stanowiska Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2012
16/2013 2013-05-08 Wybór biegłego rewidenta
15/2013 2013-05-08 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14/2013 2013-04-30 Umorzenie akcji, rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki
13/2013 2013-04-23 Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji – raport uzupełniający
12/2013 2013-03-25 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
11/2013 2013-03-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 22 marca 2013 r.
10/2013 2013-03-22 Powołanie członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
9/2013 2013-03-22 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 22 marca 2013 r.
5/2013/K 2013-03-21 Korekta raportu bieżącego nr 5/2013: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 21 lutego 2013 r.
8/2013 2013-03-20 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
7/2013 2013-02-26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 21 lutego 2013 r.
6/2013 2013-02-22 Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej
5/2013 2013-02-22 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 21 lutego 2013 r.
4/2013 2013-02-22 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
3/2013 2013-01-30 Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych
2/2013 2013-01-25 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
1/2013 2013-01-17 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych