Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 31/2014

Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 sierpnia 2014 roku Spółka powzięła informację, iż szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. a podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Energa S.A. od dnia 25 października 2013 roku (tj. od dnia, w którym Spółka raportem bieżącym nr 30/2013 poprzednio informowała o zawarciu umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniały kryterium umowy znaczącej) do dnia 20 sierpnia 2014 roku wyniosła 387,3 mln PLN netto.

 

Umową o największej wartości jest podpisane w dniu 23 maja 2014 roku Porozumienie ("Porozumienie"), zawarte w ramach Umowy ramowej nr 05/0410/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku ("Umowa"), pomiędzy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. a Energa-Obrót S.A. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej, Porozumienie natomiast określa ilość i cenę energii w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Szacunkowa wartość zawartego Porozumienia wynosi 84,8 mln PLN.

 

Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

W określonych w Porozumieniu przypadkach Energa-Obrót S.A. jest uprawniona do obciążenia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. kwotą, której maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość 10% szacunkowej wartości Porozumienia, przy czym ostateczna wysokość wspomnianej kwoty będzie wyliczona w oparciu o szacowane zużycie energii elektrycznej, ilość rzeczywiście zakupionej energii oraz cenę energii elektrycznej. W Porozumieniu strony nie zawarły postanowień regulujących uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wyżej wspomnianej kwoty.

 

Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót