Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2014

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Spółki oraz zmiany udziału ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekazane Spółce w dniu 24 marca 2014 roku przez Fundusz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439).

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak - Prokurent

Załączniki

powrót