Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 32/2014

Korekta półrocznego raportu okresowego za I półrocze 2014 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2014 roku przy publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku Spółka pomyłkowo załączyła plik ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku zamiast plik ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku.

Publikacja raportu okresowego z załączonym plikiem ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku nastąpi w dniu dzisiejszym.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat - Prezes Zarządu

Anna Striżyk - Wiceprezes Zarządu

powrót