Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2014

Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z którego wynika, że osoba blisko związana z członkiem Zarządu Spółki dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„GPW”) transakcji sprzedaży akcji Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW.

 

Transakcje miały miejsce w dniach:

- 20.03.2013 roku – sprzedaż 100 akcji po cenie 30,00 PLN za jedną akcję,

- 25.06.2013 roku – sprzedaż 50 akcji po cenie 27,25 PLN za jedną akcję.

Wartość transakcji nie przekroczyła 5.000 EUR.

 

Informujący wniósł o utajnienie danych osobowych powołując się na treść § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót