Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 22/2014

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żak, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie o zawarciu przez osoby blisko z nim związane transakcji dotyczących akcji Spółki o następującej treści:

 

„W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrowni „Pątnów–Adamów–Konin” S.A. („Spółka”), działając zgodnie z art. 160 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., Nr 94; „Ustawa o Obrocie”), niniejszym zawiadamiam o zawarciu przez spółki Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Embud”) oraz Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Anokymma”), będące osobami blisko ze mną związanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o Obrocie, transakcji dotyczących akcji Spółki.

 

W dniu 31.05.2014 r. Embud oraz Anokymma zawarły poza rynkiem regulowanym transakcje dotyczące akcji Spółki w wyniku, których Anokymma nabyła od Embud łącznie 3.483.208 akcji Spółki stanowiących 6,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.483.208 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,85% ogólnej liczby głosów w Spółce („Transakcja”), z czego:

  1. 3.320.940 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcje zostały nabyte przez Anokymmę w wykonaniu umowy dotyczącej spłaty przez Embud długu w drodze przeniesienia na Anokymmę własności akcji Spółki na podstawie umowy zawartej w dniu 29 maja 2014 r. (w trybie art. 453 kodeksu cywilnego);
  2. 162.268 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcje zostały nabyte przez Anokymmę na podstawie transakcji sprzedaży.

Przeniesienie akcji pomiędzy Embud a Anokymma nastąpiło z zastosowaniem ceny za jedną akcję Spółki wynoszącej 25,0558 PLN.

 

W wyniku Transakcji nie uległ zmianie posiadany przeze mnie pośrednio udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmieniły się natomiast informacje o osobach blisko ze mną związanych w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy o Obrocie, które bezpośrednio posiadają akcje Spółki.

 

Przed zawarciem Transakcji posiadałem pośrednio łącznie 26.200.867 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.200.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składały się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Elektrim S.A, (b) 5.809.231 akcji zwykłych Spółki stanowiących 11,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 5.809.231 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,43% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud, oraz (c) 20.195.076 akcji zwykłych Spółki stanowiących 39,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20.195.076 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 39,73% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Polsat Media B.V.

 

Aktualnie, po zawarciu Transakcji, posiadam pośrednio taką samą liczbę akcji Spółki, tj. łącznie 26.200.867 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.200.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym na tę liczbę akcji Spółki składają się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadane przez Elektrim S.A, (b) 2.326.023 akcji zwykłych Spółki stanowiących 4,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.326.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,58% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud, (c) 3.483.208 akcji zwykłych Spółki stanowiących 6,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.483.208 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,85% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Anokymma, oraz (d) 20.195.076 akcji zwykłych Spółki stanowiących 39,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 20.195.076 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 39,73% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Polsat Media B.V.

 

Poza wymienionymi powyżej podmiotami, nie istnieją inne podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie przez Spółkę danych osobowych w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 160 ust 4 Ustawy o Obrocie.”.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót