Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 42/2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 roku otrzymał od Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Anokymma”) zawiadomienie o zmianie udziału Anokymma w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 150976 („Anokymma”), informuję niniejszym, że na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2014 r. Anokymma zbyła na rzecz Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165473 („Embud”) łącznie 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela Serii A ZE PAK, stanowiących 6,85% kapitału zakładowego ZE PAK.

 

W wyniku powyższej transakcji Anokymma nie posiada obecnie akcji Spółki.

 

Przed ww. zbyciem akcji Anokymma posiadała 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcje Spółki, co stanowiło 6,85% (słownie: sześć i 85/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,85% (słownie: sześć i 85/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Anokymma jest wspólnikiem spółki Embud, posiadającym 99,88% kapitału zakładowego Embudu.

 

Nie istnieją jakiekolwiek inne podmioty zależne od Anokymma posiadające akcje Spółki, jak również Anokymma nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art . 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

powrót