Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 33/2014

Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Ochrona Osób i Mienia „Asekuracja” Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pośrednio zależnej od Emitenta, Ochrona Osób i Mienia „Asekuracja” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009996 („Spółka”) podjęło uchwałę nr 1/2014 o postawieniu Spółki w stan likwidacji z dniem 1 września 2014 roku.

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 2/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na likwidatora Spółki został wyznaczony Pan Zdzisław Stasiak.

Spółka zajmowała się ochroną osób i mienia spółki zależnej od Emitenta, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Przyczyną likwidacji Spółki jest powierzenie ochrony PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. podmiotowi spoza grupy kapitałowej Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat - Prezes Zarządu

Anna Striżyk - Wiceprezes Zarządu

powrót