Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 7/2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej odkrywki Tomisławice

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2013 oraz 4/2014, informujących o postępowaniu w sprawie koncesji Ministra Środowiska dotyczącej odkrywki Tomisławice, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 marca 2014 r. Spółka powzięła wiadomość o wszczęciu przez Ministra Środowiska postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2014 r. Postępowanie zostało wszczęte na skutek wniosku jednej ze stron niezadowolonej z decyzji Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2014 r.

 

Spółka raportem bieżącym numer 4/2014 informowała o decyzji Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2014 r. o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2008 r. nr 2/2008 udzielonej na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin za złoża Tomisławice.

 

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. podtrzymuje, że nie zachodzą żadne przesłanki do stwierdzenia nieważności koncesji Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2008 roku nr 2/2008, dotyczącej odkrywki Tomisławice. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. zapozna się z dokumentami dotyczącymi wszczętego postępowania i w przypadku uzyskania nowych istotnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania, Spółka niezwłocznie przekaże takie informacje w formie osobnego raportu bieżącego.

 

Wszczęcie przedmiotowego postępowania nie pozbawia mocy prawnej obowiązującej koncesji Ministra Środowiska i nie wstrzymuje prac eksploatacyjnych oraz wydobywczych na odkrywce Tomisławice.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót