Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2014

Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013, informującego o podpisaniu umowy znaczącej dotyczącej wykonania modernizacji „pod klucz” Kotła K1 i Kotła K2 w Elektrowni Pątnów wraz z budową dla tych kotłów instalacji ograniczających emisję NOX („Umowa”), Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2014 roku podpisano aneks nr 1 do Umowy („Aneks”). Aneks został zawarty pomiędzy Spółką a firmami Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK Serwis” Sp. z o.o. (jednostka zależna od Spółki), działającymi jako konsorcjum (zwanymi dalej „Wykonawcą”).

 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu rozszerzeniu uległ zakres rzeczowy prac Wykonawcy na  kotle K1. Rozszerzenie zakresu obejmuje realizację dodatkowych prac, których wykonanie okazało się konieczne po zakończeniu etapu demontażu kotła.

 

W związku z rozszerzeniem zakresu prac dla kotła K1 zwiększeniu o 29 mln PLN uległa również wartość Umowy netto. Obecnie wartość Umowy netto wynosi:

1)      dla kotła K-1 – 224 430 000,00 PLN,

2)      dla kotła K-2 – 186 570 000,00 PLN.

Łączna wartość Umowy netto dla kotła K-1 oraz kotła K-2 obecnie wynosi 411 000 000,00 PLN.

 

Postanowieniem Aneksu strony wydłużyły również termin przejęcia kotła K1 do eksploatacji. Poprzedni termin 31 grudnia 2014 roku został zastąpiony dniem 31 sierpnia 2015 roku.

 

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót