Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok obrotowy 2013.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE „PAK” S.A. w 2013 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

           a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,

           b)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

           c)  podziału zysku Spółki za rok 2013,

           d)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2013 r.,

           e)  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A.

                za rok 2013,

           f)   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,

           g)  udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.,

           h)  udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

                w 2013 r.

      9.  Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

powrót