Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 15/2014

Spełnienie warunków zawieszających związanych z umową kredytową

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 13.03.2014 roku, w sprawie zawarcia pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) a konsorcjum banków w składzie: mBank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Konsorcjum”) umowy kredytowej w wysokości 1 200 000 000,00 zł („Umowa”), na mocy której wykorzystanie kredytu przez Spółkę wymaga spełnienia określonych w Umowie warunków zawieszających, niniejszym Spółka informuje, że w dniu 19 maja 2014 roku otrzymała pismo od agenta kredytu mBank S.A., działającego w imieniu Konsorcjum, potwierdzające spełnienie wszystkich warunków zawieszających zapisanych w Umowie.

 

Warunki zawieszające nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach i dotyczyły w szczególności:

 

  1. przedłożenia przez Spółkę wymaganych Umową uchwał organów Spółki oraz oświadczeń Spółki
  2. dokonania przez Spółkę czynności niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń spłaty wierzytelności z tytułu Umowy;
  3. przedłożenia przez Spółkę raportu doradcy technicznego dotyczącego m.in. budżetu projektu inwestycyjnego i harmonogramu jego realizacji.

Spełnienie warunków zawieszających uprawnia Spółkę do złożenia wniosku o wypłatę kredytu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk - Wiceprezes Zarządu

powrót