Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2014

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014, informującego o podpisaniu umowy kredytowej, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła informację o dokonaniu wpisu w dniu 23 kwietnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej łącznej na przysługujących Spółce prawach użytkowania wieczystego nieruchomości i budynkach stanowiących odrębną nieruchomość ujawnionych w księgach wieczystych o numerach: KN1N/00072270/2, KN1N/00072269/2, KN1N/00073272/3, KN1N/00073273/0, KN1N/00091529/2 („Hipoteka”). Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem Hipoteki w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 1 660 330,75 zł.

 

Ustanowienia Hipoteki dokonano w wyniku wykonania zobowiązań przewidzianych w umowie kredytowej, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2014. Hipoteka została ustanowione na rzecz mBank S.A., pełniącego funkcję administratora hipoteki. Hipoteka zgodnie z dokonanym wpisem została ustanowiona do sumy 2.040.000.000,00 zł.

 

Między Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a mBank S.A. i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

 

Aktywa obciążone ustanowioną hipoteką zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

 

powrót