Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2014

Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014, informującego o podpisaniu umowy kredytowej, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 2 kwietnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów:

  • zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych należących do Spółki, dotyczących instalacji służących do produkcji energii elektrycznej wchodzących w skład Elektrowni Pątnów. Wartość ewidencyjna zbioru rzeczy i praw majątkowych będących przedmiotem zastawu w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 479.847.187,27 zł.
  • zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych przez banki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Millennium S.A.

Ustanowienia przedmiotowych zastawów dokonano w wyniku wykonania zobowiązań przewidzianych w umowie kredytowej, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2014. Zastawy zostały ustanowione na rzecz mBank S.A., pełniącego zgodnie z umową kredytową funkcję agenta zabezpieczeń. Najwyższa suma zabezpieczenia wyżej wymienionych zastawów zgodnie z dokonanym wpisem wynosi 2.040.000.000,00 zł.

 

Między Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a mBank S.A. i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

 

Aktywa obciążone zastawami rejestrowymi zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

powrót