Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 21/2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 roku otrzymał od Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Anokymma”) zawiadomienie o zmianie udziału Anokymma w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu Anokymma Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, wpisanej do rejestru spółek pod numerem HE 150976 („Anokymma”), informuję niniejszym, że w dniu 31 maja 2014 r. Anokymma nabyła od „Embud” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165473 („Embud”) łącznie 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela Serii A ZE PAK, z czego:

  • 3.320.940 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji Spółki w wykonaniu umowy dotyczącej spłaty przez Embud długu w drodze przeniesienia na Anokymmę własności akcji Spółki (w trybie art. 453 kodeksu cywilnego) na podstawie umowy zawartej
    w dniu 29 maja 2014 r., oraz
  • 162.268 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji ZE PAK
    na podstawie transakcji sprzedaży.

 

W wyniku powyższych transakcji Anokymma posiada obecnie 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji Spółki, co stanowi 6,85% (słownie: sześć i 85/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,85% (słownie: sześć i 85/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. nabyciem akcji Anokymma nie posiadała żadnych akcji Spółki.

 

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Anokymma posiadające akcje Spółki, jak również Anokymma
nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót