Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2014

Wyrok dotyczący postępowania sądowego w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II za 2008 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8.10.2012 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem nr 2 do Prospektu Emisyjnego), dotyczących  postępowania sądowego w sprawie rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna Spółki) za rok 2008, informuje, że w dniu 22.05.2014 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok uchylający wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11.10.2012 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi.

 

Wyrokiem z dnia 11.10.2012 r. Sąd Apelacyjny dokonał zmiany wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1.12.2010 r., który oddalił odwołanie Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31.07.2009 r. (dalej Decyzja Prezesa URE) nakładającej na Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o. obowiązek zwrotu tytułem korekty kosztów osieroconych za rok 2008 kwoty 52.493.000 PLN. Wyrok Sądu Apelacyjnego zmienił Decyzję Prezesa URE w ten sposób, że ustalił dla roku 2008 wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych, jaką Zarządca Rozliczeń S.A. jest zobowiązany wypłacić Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., na kwotę 29.082.473 PLN.

 

W wyniku orzeczenia Sądu Apelacyjnego Zarządca Rozliczeń S.A. wypłacił Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. zasądzoną na rzecz spółki kwotę 29.082.473 PLN oraz zwrócił tej spółce kwotę 26.493.000 PLN wpłaconą zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23.09.2009 r. o częściowym oddaleniu wniosku w sprawie wstrzymania wykonania Decyzji Prezesa URE. Uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego oznacza, że podstawa prawna wypłaty Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. powołanych powyżej kwot odpadła.

 

W aktualnym stanie prawnym postępowanie w sprawie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. za rok 2008 wraca do ponownego rozpoznania przed Sąd Apelacyjny w Warszawie.

 

Z uwagi na okoliczność, że wyrok Sądu Najwyższego został wydany na posiedzeniu niejawnym, Spółka nie posiada informacji o motywach wydanego wyroku i wytycznych przekazanych Sądowi Apelacyjnemu.  Powyższe informacje Spółka pozna po otrzymaniu przez Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o. orzeczenia Sądu Najwyższego wraz z pisemnym uzasadnieniem.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót