Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 41/2014

Decyzja Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku powziął informację o wydaniu w dniu 17 grudnia 2014 roku przez Ministra Środowiska decyzji o zatwierdzeniu Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice. Decyzja została wydana w wyniku rozpatrzenia wniosku złożonego przez spółkę PAK Górnictwo Sp. z o.o., będącą spółką zależną Emitenta.

 

Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice został opracowany przez PAK Górnictwo Sp. z o.o. w związku z ustaleniem aktualnych zasobów węgla brunatnego w oparciu o wykonane roboty geologiczne w ramach koncesji z dnia 11 maja 2011 roku na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Poniec-Krobia” i „Oczkowice”, położonym na terenie miast i gmin Miejska Górka i Krobia w województwie wielkopolskim.

 

Dodatek nr 1 stanowi zmianę dotychczasowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice.

 

Zgodnie z Dodatkiem nr 1 stan geologicznych zasobów węgla brunatnego w złożu Oczkowice, ustalony na dzień 31 grudnia 2013 roku, rozpoznany zgodnie z wymaganiami w kategorii C1 i kategorii C2 (zdefiniowanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny) wynosi łącznie około miliard ton.

 

Spółka PAK Górnictwo Sp. z o.o. w oparciu o zatwierdzoną zaktualizowaną dokumentację geologiczną złoża węgla brunatnego Oczkowice opracuje założenia techniczno-ekonomiczne na potrzeby wykonania analiz opłacalności eksploatacji złoża. W zależności od wyników tych prac, zostanie podjęta decyzja w sprawie złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża oraz w sprawie rozwoju nowych aktywów wytwórczych w jego sąsiedztwie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót