Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 27/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 roku dysponowali 35.252.412 głosami. 

 

• POLSAT MEDIA B.V. posiadający 20.195.076 głosów, co stanowiło 57,29% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 39,73% ogólnej liczby głosów;

• ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający 5.500.000 głosów, co stanowiło 15,6% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 10,82% ogólnej liczby głosów;

• ANOKYMMA LIMITED posiadająca 3.483.208 głosów, co stanowiło 9,88% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 6,85% ogólnej liczby głosów;

• EMBUD Sp. z o.o. posiadająca 2.326.023 głosów, co stanowiło 6,60% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 4,58% ogólnej liczby głosów;

• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” posiadający 2.268.000 głosów, co stanowiło 6,43% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 4,46% ogólnej liczby głosów. 

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50.823.547. 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

          

         

 

powrót