Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 36/2014

Zawarcie umów z PAK-Volt S.A., które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2014 roku Spółka powzięła informację, iż szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. a PAK-Volt S.A. (jednostką zależną od Spółki) od dnia 13 czerwca 2014 roku (tj. dnia następnego po publikacji poprzedniego raportu bieżącego nr 23/2014 dotyczącego umów zawieranych z tym podmiotem) do dnia 22 października 2014 roku wyniosła 329,8 mln PLN netto.

 

 

Umową o największej wartości jest podpisane w dniu 8 sierpnia 2014 roku pomiędzy Spółką a PAK-Volt S.A. Porozumienie transakcyjne nr 40/2014/PAK/P-Volt(5)/2015 („Porozumienie”) zawarte w ramach Umowy ramowej sprzedaży energii elektrycznej nr SPOT/46/PAK/E-Volt/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku („Umowa”). Przedmiotem Porozumienia jest sprzedaż energii elektrycznej przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Szacunkowa wartość zawartego Porozumienia wynosi 70,3 mln PLN. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

W określonych w Umowie przypadkach każda ze stron Porozumienia może dochodzić odszkodowania lub kary umownej, których maksymalna kwota może przekroczyć równowartość 10% szacunkowej wartości Porozumienia, przy czym ostateczna wysokość należnej kwoty będzie wyliczona w oparciu o niedostarczoną / nieodebraną ilość energii elektrycznej oraz jej cenę. Umowa przewiduje w określonych przypadkach prawo dochodzenia przez strony odszkodowania przekraczającego wysokość powyższej kwoty.

 

Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót