Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2014

Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Emitenta, PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ulicy Kazimierskiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258604 („Spółka”) podjęło uchwałę nr 126 w sprawie rozwiązania Spółki poprzez likwidację.

 

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 127 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 1 czerwca 2014 roku na likwidatora Spółki została wyznaczona Pani Agnieszka Hopke.

 

Uchwały, o których mowa powyżej, weszły w życie z dniem podpisania.

 

Likwidacja Spółki jest następstwem zmian struktury organizacyjnej Emitenta, w ramach której stworzono komórkę organizacyjną, która będzie realizować zadania z obszaru dotychczasowej działalności Spółki, tj. w szczególności zarządzać majątkiem teleinformatycznym, oprogramowaniem i licencjami oraz organizować i wykonywać obsługę teleinformatyczną spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót