Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Temat raportu
20/2018 2018-12-21 Wyniki aukcji rynku mocy
19/2018 2018-12-13 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
18/2018 2018-12-05 Wyniki aukcji rynku mocy
17/2018 2018-11-26 Informacja nt. zamiaru budowy farmy fotowoltaicznej
16/2018 2018-11-15 Wyniki aukcji rynku mocy
15/2018 2018-11-14 Informacje na temat osoby powołanej do składu Zarządu ZE PAK SA
14/2018 2018-11-13 Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK SA
13/2018 2018-11-09 Informacja nt. zamiaru realizacji projektu inwestycyjnego w elektrowni Konin
12/2018 2018-07-06 Odpowiedzi ZE PAK SA na pytania zadane przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2018 roku
11/2018 2018-06-22 Powołanie członków Zarządu ZE PAK SA nowej kadencji
10/2018 2018-06-22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 22 czerwca 2018 roku
9/2018 2018-06-22 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 22 czerwca 2018 roku
8/2018 2018-06-22 Informacja o wypłacie dywidendy przez ZE PAK SA
7/2018 2018-05-25 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
6/2018 2018-05-22 Informacja nt. zamiaru realizacji inwestycji w elektrowni Adamów
5/2018 2018-05-11 Zmiana terminów publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2018 roku
4/2018 2018-05-09 Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
3/2018 2018-05-08 Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto ZE PAK SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku
2/2018 2018-04-06 Szacunek wpływu zdarzeń jednorazowych na skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok
1/2018 2018-01-18 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej