Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 37/2014

Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2014 roku Spółka powzięła informację, iż szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej ENERGA S.A. od dnia 21 sierpnia 2014 roku (tj. od dnia, w którym Spółka raportem bieżącym nr 31/2014 poprzednio informowała o zawarciu umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA S.A., które łącznie spełniały kryterium umowy znaczącej) do dnia 31 października 2014 roku wyniosła 301,4 mln PLN netto.

 

Umową o największej wartości jest podpisane w dniu 2 października 2014 roku pomiędzy PAK-Volt S.A. („Sprzedawca”) a ENERGA-Obrót S.A. Porozumienie Transakcyjne Terminowe nr 3US/P-VOLT/ENERGA/2015 („Porozumienie”) zawarte w ramach Umowy ramowej sprzedaży energii elektrycznej Z/HH/545/2011/1 nr 1/2011/ENERGA/E-Volt z dnia 6 września 2011 roku („Umowa”). Przedmiotem Porozumienia jest sprzedaż przez Sprzedawcę energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Szacunkowa wartość zawartego Porozumienia wynosi 71,2 mln PLN netto.

 

W określonych w Umowie przypadkach każda ze stron Porozumienia może dochodzić odszkodowania lub kary umownej, których maksymalna kwota może przekroczyć równowartość 10% szacunkowej wartości Porozumienia, przy czym ostateczna wysokość należnej kwoty będzie wyliczona w oparciu o niedostarczoną / nieodebraną ilość energii elektrycznej oraz jej cenę.

 

Pozostałe warunki Porozumienia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

Piotr Jarosz - Wiceprezes Zarządu

powrót