Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 23 stycznia 2014 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 23 stycznia 2014 roku dysponowali 27.518.312 głosami.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 23 stycznia 2014 roku byli:

  • POLSAT MEDIA B.V. posiadający 20.195.076 głosów, co stanowiło 73,39% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 39,73% ogólnej liczby głosów;
  • EMBUD SP. Z O.O. posiadająca 5.809.231 głosów, co stanowiło 21,11% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 11,43% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50.823.547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

 

powrót