Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 44/2014

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 roku otrzymał od „Embud” Sp. z o.o. („Embud”) zawiadomienie o zmianie udziału Embud w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165473 („Embud”), informuję niniejszym, że:

 

a) na podstawie umowy z dnia 19 grudnia 2014 r. Embud Sp. z o.o. nabyła od Polsat Media B. V. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, wpisanej do rejestru handlowego Izby Handlowo-Przemysłowej dla miasta Amsterdam pod numerem 24307752 („Polsat Media B.V.”) 20.194.290 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela Serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 22 grudnia 2014 r.

 

b) Na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2014 r. Embud nabyła od Polsat Media B.V. 786 (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 23 grudnia 2014 r.

 

c) na podstawie umowy w dniu 23 grudnia 2014 Embud nabyła od ANOKYMMA LIMITED, spółki założonej zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Nikozji, adres: Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 150976 („Anokymma”) 3.483.208 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) akcji na okaziciela Serii A ZE PAK. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 23 grudnia 2014 r.

 

W wyniku powyższych transakcji Embud posiada obecnie 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) akcji Spółki, co stanowi 51,17% (słownie: pięćdziesiąt jeden i 17/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.004.307 (słownie: dwadzieścia sześć milionów cztery tysiące trzysta siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,17% (słownie: pięćdziesiąt jeden i 17/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. nabyciem akcji Embud posiadał 2.326.023 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje Spółki, co stanowiło 4,58% (słownie: cztery i 58/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.326.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,58% (słownie: cztery i 58/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Embud posiadające akcje Spółki, jak również Embud nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

 

Embud nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ZE PAK w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.”

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

Karol Sobczak – Prokurent

powrót