Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 9/2014

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto ZE PAK S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 marca 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd Spółki postanowił odstąpić w zakresie podziału zysku za rok 2013 od zastosowania polityki dywidendowej zaprezentowanej podczas pierwszej oferty publicznej Spółki i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za rok 2013. Zarząd Spółki w podjętej uchwale wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o przekazanie całego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Polityka dywidendowa Spółki została zdefiniowana w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8.10.2012 r. W rozdziale pt. „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy” Spółka zamieściła m.in. stwierdzenie, że „Jednakże w okresie realizacji kluczowych projektów znajdujących się obecnie w fazie realizacji inwestycji oraz przy założeniu skierowania do realizacji jedynie projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin, z pominięciem pozostałych projektów w fazie przygotowawczej, do końca 2016 roku, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości”.

 

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że polityka dywidendowa Spółki tworzona była w warunkach cenowych odmiennych niż występujące obecnie na rynku energii. Ceny sprzedaży osiągane aktualnie przez Spółkę są znacząco niższe od notowanych w momencie definiowania polityki dywidendowej. Konsekwencją spadku cen energii jest obniżenie poziomu wypracowywanych przez Spółkę przepływów gotówkowych i zysku netto.

 

Zarząd Spółki mając na uwadze:

a)      wspomniany powyżej spadek cen energii, oraz

b)      potrzeby związane z rozwojem Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a w szczególności potrzeby wynikające
z programu inwestycyjnego, który w zakresie projektu modernizacji Elektrowni Pątnów I wszedł w fazę wykonawczą, a którego dalsza kontynuacja - w przypadku decyzji o skierowaniu do realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin - wymagać będzie pozyskania przez Spółkę dodatkowego zewnętrznego finansowania, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków własnych Spółki na odpowiednim poziomie, uznał, że w obecnej sytuacji zasadne jest podjęcie decyzji o odstąpieniu w zakresie podziału zysku za rok 2013 od polityki dywidendowej przyjętej w prospekcie emisyjnym i skierowaniu do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku o przekazanie całego zysku za 2013 rok na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Zarząd Spółki zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek w sprawie podziału zysku za 2013 rok celem uzyskania pisemnej opinii Rady Nadzorczej z jego oceny i przedłożenia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Wyniki finansowe, w tym jednostkowy zysk netto, Spółka opublikuje wraz z publikacją raportu rocznego w dniu 20 marca 2014.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Anna Striżyk – Wiceprezes Zarządu

powrót