Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2014

Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 18 marca 2014 roku informującego o rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku informuje, że w dniu 13 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki biorąc pod uwagę argumentację powołaną przez Zarząd w przedłożonym wniosku, która została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 9/2014, podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2013.

 

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o przekazaniu całego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 na zasilenie kapitału zapasowego.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Piotr Jarosz - Wiceprezes Zarządu

powrót