Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 7/2016

Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej TAURON, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2016 roku Spółka powzięła informację, iż szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień publikacji niniejszego raportu wyniosła 346,1 mln PLN netto.

 

Umową o największej wartości jest podpisana w dniu 2 listopada 2015 roku pomiędzy TAURON Polska Energia S.A a Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. umowa 1/CO2/PAK/TAURON/2015 („Umowa”). Przedmiotem Umowy są transakcje kupna lub sprzedaży jednostek wprowadzonych Protokołem z Kioto oraz dyrektywą 2003/87/WE z późniejszymi zmianami (EUA, CER, ERU) – w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Wartość transakcji wynikających zawartych na podstawie Umowy w okresie, którego dotyczy niniejszy raport wynosi 164,7 mln PLN.

 

W określonych w Umowie przypadkach każda ze stron może dochodzić odszkodowania lub kary umownej, których maksymalna kwota może przekroczyć równowartość 10% wartości Umowy, przy czym ostateczna wysokość należnej kwoty będzie ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści.

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Aleksander Grad – Prezes Zarządu

Tomasz Zadroga – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

powrót