Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%


Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 roku dysponowali 30 740 030 głosami.


Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 15 407 773 głosów, co stanowiło 50,1% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 30,3% ogólnej liczby głosów;

- TRIGON XIX FIZ posiadający 10 004 001 głosów, co stanowiło 32,5% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 19,7% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 4 500 000 głosów, co stanowiło 14,6% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 8,9% ogólnej liczby głosów.


Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – p.o. Prezesa Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót