Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 33/2016

Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK SA


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2016 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zygmunt Solorz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.


Pan Zygmunt Solorz będzie się koncentrował na tworzeniu strategii oraz nadzorze nad ich wdrażaniem w grupie kontrolowanych przez siebie spółek.


W związku z rezygnacją Pana Zygmunta Solorza Rada Nadzorcza wyłoniła spośród swoich członków Pana Tomasza Szeląga na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Tomasz Szeląg jest członkiem Rady Nadzorczej ZE PAK SA od 28 czerwca 2016 roku. Informacje o Panu Tomaszu Szelągu wraz z opisem przebiegu jego wcześniejszej kariery zawodowej Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 28 czerwca 2016 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót