Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 27/2016

Powołanie członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szeląga. Uchwała w sprawie powołania weszła w życie z chwilą podjęcia.


Życiorys Pana Tomasza Szeląga, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach
i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pan Tomasz Szeląg nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – p.o. Prezesa Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót