Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 34/2016

Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka") informuje, że Pan Adrian Kaźmierczak złożył rezygnację ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 26 października 2016 roku. Panu Adrianowi Kaźmierczakowi zostały powierzone nowe zadania w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA.


Jednocześnie na posiedzeniu odbytym w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Panią Katarzynę Sobierajską. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia.


Pani Katarzyna Sobierajska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Życiorys Pani Katarzyny Sobierajskiej, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej załączono do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót