Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 29/2016

Wypowiedzenie wieloletniej umowy sprzedaży ciepła


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku Spółka doręczyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. („MPEC”) wypowiedzenie Umowy Sprzedaży Ciepła nr 93/MPEC/PAK/2005 zawartej w dniu 1 stycznia 2005 roku pomiędzy Spółką a MPEC („Umowa”), której przedmiotem są dostawy ciepła ze Spółki dla miasta Konin realizowane od dnia zawarcia Umowy.


Umowa przestanie obowiązywać z zachowaniem 4-letniego okresu jej wypowiedzenia, ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku.


Umowa została wypowiedziana przez Spółkę z uwagi na fakt, iż produkcja ciepła z obecnie wykorzystywanego źródła opartego na węglu brunatnym w Elektrowni Konin, po 30 czerwca 2020 roku nie będzie możliwa z powodu wymogów środowiskowych. Natomiast dostosowanie obecnie wykorzystywanego źródła do zaostrzonych wymogów wiązałoby się z nakładami przewyższającymi efekt ekonomiczny jaki dzięki temu udałoby się uzyskać.


Wartość obrotów z tytułu umowy w 2015 roku wyniosła około 34 mln zł. Spółka nadal pragnie pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konin i w tym celu prowadzi prace analityczne oraz formalno-prawne dla wypracowania optymalnego projektu uruchomienia nowego źródła ciepła, zastępującego dotychczasowe źródło węglowe, które mogłoby stanowić podstawę do zawarcia nowej umowy z MPEC.


Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy, w okresie 5 lat, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa. niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – p.o. Prezesa Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót