Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 4/2016

Rozmowy z bankami finansującymi modernizację bloków 1-4 zgodnie z harmonogramem

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 13 marca 2014 roku, w sprawie zawarcia pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) a konsorcjum banków w składzie: mBank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Kredytodawcy”) umowy kredytowej w wysokości 1 200 mln zł („Umowa”), oraz raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku, w sprawie dokonania z Kredytodawcami ustaleń dotyczących Umowy, Spółka informuje, że Spółka prowadzi zgodnie z harmonogramem rozmowy z Kredytodawcami mające na celu utrzymanie finansowania dla bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów I, ale warunkuje realizację inwestycji i jej dalsze finansowanie od rozwiązań systemowych, które zapewnią opłacalność ekonomiczną inwestycji.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Aleksander Grad – Prezes Zarządu

Tomasz Zadroga – Wiceprezes Zarządu

powrót