Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2016

Zmiany w Zarządzie ZE PAK S.A.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 roku Pan Aleksander Grad, w związku z nowymi planami zawodowymi, złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i członka Zarządu Spółki.

 

W związku z zaistniałą sytuacją Rada Nadzorcza Spółki rozpoczęła procedurę wyboru nowego Prezesa Zarządu. Do czasu zakończenia tej procedury Rada Nadzorcza powierzyła kierowanie pracami Zarządu Panu Adamowi Kłapszcie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, który od dnia 17 czerwca 2016 jest pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu.

 

Pan Adam Kłapszta jest Wiceprezesem Zarządu Spółki od 8 kwietnia 2016 roku.

 

Życiorys Pana Adama Kłapszty, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz informacja o nieprowadzeniu działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki przez Pana Adama Kłapsztę, a także informacja czy Pan Adam Kłapszta jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych znajdują się w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku o powołaniu Pana Adama Kłapszty na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – p. o. Prezesa Zarządu

Adrian Kaźmierczak - Wiceprezes Zarządu

powrót